Sulje ikkuna


Viasat ohjelmatilaussopimuksen yleiset ehdot


(Voimassa 1.11.2004 lähtien)

1. Yleistä
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan niihin Oy Viasat Finland Ab:n (jäljempänä “Operaattori") välittämiin TVkanaviin, palveluihin, tuotteisiin sekä näiden yhdistelmiin, joita Operaattori kulloinkin edustaa. Yleiset ehdot määrittelevät Operaattorin ja asiakkaan välisen Operaattorin ohjelmatarjontaa, palveluja ja tuotteita koskevan tilauksen (jäljempänä “Ohjelmatilaussopimus") ehdot. Asiakkaan valitsemat Ohjelmatilaussopimuksen piiriin kuuluvat palvelut on määritelty sopimuksen etusivulla. Uusista sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisistä palveluista sekä ohjelmatilauksista on sovittava aina erikseen. Ohjelmatilaussopimus voidaan tehdä ainoastaan 18 -vuotta täyttäneen yksityishenkilön (jäljempänä ”Asiakas”) kanssa yksityistä käyttöä varten. Sopimuksen allekirjoittamisella Asiakas antaa Operaattorille oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottotiedot, jonka tehtyään Operaattorilla on oikeus kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Asiakas vastaa mahdollisista vääristä tai vanhentuneista osoitetiedoista johtuvista viivästys- sekä muista maksuista.

2. Kortti
Operaattorin ohjelmatarjontaan kuuluvien ohjelmakanavien lähetykset tapahtuvat joko kokonaan tai osittain koodatussa muodossa. Tämän vuoksi ohjelmistojen katsomiseen tarvitaan Operaattorin hyväksymä satelliittivastaanotin ja Asiakkaan käyttöön annettava erityinen koodinpurkulaite (jäljempänä ”Kortti”), jonka omistusoikeus kuuluu Operaattorille. Asiakkaan Operaattorille suorittama korvaus Kortin vuokrasta määräytyy Ohjelmatilaussopimuksen liitteenä olevan erillisen hinnaston mukaisesti. Kortti on asennettava vastaanottimeen Operaattorin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Operaattori toimittaa Asiakkaalle ohjelmien vastaanottamiseen tarvittavan Kortin kun Ohjelmatilaussopimus on rekisteröity Operaattorin asiakastietojärjestelmään. Kortti toimii vain yhdessä Asiakkaan valitsemassa ja Operaattorin hyväksymässä satelliittivastaanottimessa. Asiakas vastaa siitä, että Korttia säilytetään ja käytetään huolellisesti ja Operaattorin ohjeiden mukaisesti. Mikäli Kortti katoaa, vahingoittuu tai ei toimi, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoittaa tästä Operaattorille kirjallisesti ja pyydettäessä palauttaa Kortti myöhemmin tässä luvussa määritellyllä tavalla. Operaattori vaihtaa Kortin toimivaan Korttiin viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa. Operaattori ei peri Asiakkaalta katselumaksua Kortin katoamisesta ilmoittamisen tai vastaavasti Kortin palauttamisen ja sen ajankohdan väliltä, jolloin Asiakkaalle palautetaan toimiva Kortti mikäli kortin katoaminen, vahingoittuminen tai vioittuminen ei johdu Asiakkaan tuottamuksellisesta menettelystä. Ilmoituspäivämääräksi, kuten myös kyseisten palautusten päivämääräksi, katsotaan kirjeen postileimaa vastaava päivämäärä. Mikäli Kortti vahingoittuu tai katoaa, on Operaattorilla oikeus veloittaa korvaus uudesta Kortista kohdan 6 mukaisesti. Korvausta ei peritä, mikäli Asiakas osoittaa, että vahinko tai Kortin katoaminen ei ole johtunut Asiakkaan itsensä, hänen perheenjäsenensä tai jonkun muun hänen kotonaan hänen luvallaan oleskelleen henkilön huolimattomuudesta. Asiakas ei saa myydä, edelleen vuokrata, lainata, pantata tai muulla tavoin luovuttaa Korttia. Asiakas ei saa myöskään muuttaa, modifioida tai muuten käsitellä Korttia tai sen sisältöä, eikä tutkia sen tietoja tai koodeja. Sanottu toiminta saattaa olla rikoslain tai muun lainsäädännön mukaisesti rikoksen tunnusmerkistön täyttävä teko. Operaattorilla on oikeus milloin tahansa vaatia, että Asiakas palauttaa Kortin vaihdettavaksi toiseen Korttiin, mikäli tämä on tarpeen tekniikan muuttumisen vuoksi, turvallisuussyistä tai vaihto on muutoin tarpeen palvelun toimivuuden kannalta. Asiasta tulee ilmoittaa Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Vaihto-oikeuden lisäksi Operaattorilla on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassa ollessa ladata, päivittää ja varustaa Asiakkaan laitteisto uusilla ohjelmisto-ohjeilla ja –toiminnoilla. Toimenpiteet saattavat aiheuttaa tilapäisen katkoksen Asiakkaan pääsyyn Operaattorin ohjelma- tai palvelutarjontaan. Operaattorin omaisuutta oleva kortti tulee palauttaa Operaattorille moitteettomassa kunnossa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sopimuksen päättymisestä. Kortti tulee palauttaa todistettavasti kuten kirjatulla kirjeellä. Mikäli Operaattori ei ole vastaanottanut Korttia viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, katsotaan Kortti kadonneeksi ja Operaattori veloittaa Kortista kohdan 6 mukaisen korvauksen.

3. PIN-koodi
Operaattori toimittaa asiakkaalle Kortin mukana PIN-koodin, joka antaa Asiakkaalle pääsyn Operaattorin tarjoamiin interaktiivisiin palveluihin. Asiakkaan tulee välittömästi vaihtaa koodi omaan PIN-koodiinsa ja säilyttää koodia huolellisesti siten, että ulkopuoliset henkilöt eivät voi saada koodia tietoonsa. Mikäli koodi päätyy ulkopuolisen henkilön haltuun, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Operaattorille sekä ryhtyä kaikkiin Operaattorin osoittamiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa kaikista koodilla tehdyistä tilauksista, kunnes Operaattori on saanut ilmoituksen koodin häviämisestä.

4. Tilaus
Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalla on oikeus tilata maksullisia ohjelmakanavia ja muita palveluita Operaattorin ohjelmatarjonnasta. Ohjelmia voidaan hankkia erillisinä kokonaisuuksina (jäljempänä ”Tilauspaketti”), jolloin palvelu sisältää useampia valinnaisia televisiokanavia. Operaattorin valinnaisia kanavia ja erikoiskanavia ei voi tilata erikseen, vaan tämä edellyttää, että Asiakas on tilannut Operaattorin ohjelmapaketin, (jäljempänä ”Peruspaketti”). Operaattori ilmoittaa Asiakkaalle ohjelmatarjonnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista sähköpostitse, kirjeitse tai TV-lähetysten yhteydessä vähintään neljäkymmentäviisi (45) päivää etukäteen. Ilmoitus voidaan poikkeustapauksissa perustellusta syystä tehdä myös lyhyemmällä varoitusajalla. Vakinaisia ohjelmakanavia ovat TV1000 ja TV3. Muut yksittäiset kanavat, jotka kulloinkin sisältyvät Asiakkaan Ohjelmatilaussopimukseen ovat liitännäisiä, ja ne voivat vaihdella.

5. Eräiden palveluiden tilaaminen Osa Operaattorin tarjoamista palveluista tapahtuu soittamalla Operaattorin osoittamaan modeemipooliin. Tämän vuoksi Asiakkaalla on oltava käytössään yleisen puhelinverkon liittymä sekä satelliittiviritin, johon sisältyy modeemi. Asiakas vastaa modeemipooliin soittamisen yhteydessä syntyvistä kytkentä-, liikenne sekä muista maksuista. Kustannukset veloittaa Asiakkaalta suoraan palvelun tarjoava teleoperaattori.

6. Maksut
Operaattori veloittaa Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset maksut sopimuksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hinnaston saa myös Operaattorin asiakaspalvelusta tai osoitteesta http://www.viasat.fi. Vahingoittuneesta Kortista Operaattori veloittaa 17 euron maksun. Kadonneesta Kortista veloitetaan 100 euron korvaus. Mikäli Korttia ei palauteta Ohjelmatilaussopimuksen päätyttyä, se katsotaan kadonneeksi.

7. Laskutus
Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset maksut laskutetaan etukäteen sopimuksessa määritellyin tavoin. Maksu tulee suorittaa Operaattorille viimeistään laskusta ilmenevänä eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Operaattorilla on oikeus veloittaa viivästyskorko voimassa olevan korkolain mukaisesti sekä Operaattorille aiheutuneet perintäkulut ja muut kustannukset. Operaattorilla on oikeus periä Asiakkaalta myös muistutusmaksu, sulkemismaksu sekä mahdollinen avausmaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Operaattorilla on oikeus sulkea Asiakkaan Ohjelmatilaussopimuksen mukaiset palvelut sekä periä tästä maksu voimassaolevan hinnaston mukaisesti maksun myöhästyessä neljätoista (14) päivää. Palvelujen sulkeminen ei tarkoita Ohjelmatilaussopimuksen irtisanomista, ja palvelut avataan uudelleen kun sopimuksen mukaiset maksut on suoritettu. Mikäli Asiakas on valinnut maksutavaksi suoraveloituksen, sitoutuu Asiakas allekirjoittamaan tätä tarkoitusta varten tarvittavat asiakirjat sekä huolehtimaan siitä, että Asiakkaan tilillä olevien varojen määrä on riittävä maksujen suorittamiseen. Asiakkaan maksaessa muulla tavoin kuin suoraveloituksen kautta, Operaattori veloittaa laskutuslisän.

8. Sopimuksen voimassaoloaika ja päättyminen
Ohjelmatilaussopimus sekä muut palvelutilaukset ovat voimassa sopimuksen etusivulla valitun sopimusajan (jäljempänä ”Alkuperäinen sopimuskausi”). Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana siten, että sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa, jolloin sopimus päättyy irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Ohjelmatilaussopimuksen ja liitännäisten palveluiden irtisanominen tai purkaminen tulee toimittaa kirjallisesti Operaattorin asiakaspalveluun tai muuhun Operaattorin ilmoittamaan osoitteeseen. Ohjelmatilaussopimuksen päättyessä päättyvät myös kaikki Asiakkaan muut liitännäiset palvelut Operaattorilta ja Asiakkaan tulee välittömästi palauttaa Kortti Operaattorille kohdan 2 mukaisesti. Asiakas on sopimuksen päättämisestä huolimatta velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen sekä muut kulut jotka Operaattori on sopimuksen nojalla oikeutettu asiakkaalta perimään.

* Operaattorin oikeus purkaa sopimus Operaattorilla on oikeus kirjallisella ilmoituksella purkaa Ohjelmatilaussopimus sekä palvelutilaukset päättymään välittömästi Asiakkaan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa seuraavat seikat: Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia maksuja 30 päivän kuluessa eräpäivästä; Asiakas on luovuttanut Kortin kolmannelle henkilölle ilman Operaattorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa; Asiakas on muuttanut, modifioinut tai muutoin puuttunut Kortin sisältöön; Asiakas on muulla tavoin käyttänyt Korttia vastoin osapuolten välistä Ohjelmatilaussopimusta. Asiakas on Ohjelmatilaussopimuksen päättymisestä huolimatta velvollinen suorittamaan Operaattorille kaikki sopimuksen mukaiset erääntyneet maksut viivästysseuraamuksineen sekä mahdollisine perintäkuluineen sekä muine hinnaston mukaisine maksuineen. Asiakkaan hankittua Operaattorilta satelliittivastaanottimen sekä kanavapaketin yhdistelmän (jäljempänä ”Pakettitarjous”), on Asiakas velvollinen suorittamaan Operaattorille satelliittivastaanottimesta kertakaikkisena korvauksena 300 euroa, mikäli Operaattori on purkanut sopimuksen kesken Alkuperäisen sopimuskauden Asiakkaan menettelystä johtuen.

* Asiakkaan oikeus purkaa sopimus Asiakas voi kirjallisella ilmoituksella purkaa Ohjelmatilaussopimuksen Alkuperäisen sopimuskauden kuluessa tai sen jälkeen päättymään välittömästi, mikäli Operaattorin tarjoama palvelu poikkeaa tai muuttuu olennaisilta osiltaan siitä, mitä osapuolten kesken on sovittu; Operaattorin ohjelmatarjonnassa tapahtuu muutos, jonka johdosta Operaattorin tarjoama Peruspaketti muuttuu kokonaan tai olennaisilta osiltaan; Asiakasta kohtaa Force Majeure -tyyppinen este kuten pitkäaikainen sairaus tai työttömyys. Asiakas vastaa kaikista maksuista, jotka kohdistuvat aikaan ennen Asiakkaan Operaattorille toimittamaa kirjallista purkuilmoitusta. Mikäli Asiakas on hankkinut Operaattorilta Pakettitarjouksen, on Asiakas velvollinen suorittamaan Operaattorille satelliittivastaanottimesta kertakaikkisena korvauksena 300 euroa, mikäli Asiakas purkaa sopimuksen kesken Alkuperäisen sopimuskauden.

9. Hintojen ja sopimusehtojen muutokset
Operaattori voi korottaa hintoja tai muuttaa muita sopimusehtoja alkuperäisen sopimuskauden aikana, mikäli korotuksen tai muutoksen syynä on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös. Operaattorin on ilmoitettava edellä em. muutoksesta vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa. Alkuperäisen sopimuskauden jälkeen Operaattorilla on oikeus korottaa hintoja tai tehdä muita muutoksia Ohjelmatilaussopimuksen ehtoihin, mikäli korotus- tai muutostarve perustuu tuotteen tai palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten olennaiseen muutokseen, olosuhteissa tapahtuneeseen muuhun olennaiseen muutokseen tai mikäli korotus- tai muutostarve perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen. Operaattorin on ilmoitettava korotuksista ja muista muutoksista vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on alkuperäisen sopimuskauden jälkeen oikeus kirjallisesti irtisanoa Ohjelamatilaussopimus sopimusehtojen muutoksen vuoksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Operaattorin muutosilmoituksesta, mikäli muutokset ovat sopimussuhteen kannalta olennaisia. Irtisanominen astuu voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Asiakkaan Operaattorille toimittamasta kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei irtisano Ohjelmatilaussopimusta sanotussa ajassa, jatkuu Ohjelmatilaussopimus muutetuin ehdoin.

10. Henkilö- ja muut tiedot
Asiakas antaa Ohjelmatilaussopimuksen allekirjoituksella Operaattorille oikeuden tallentaa Asiakasta, sopimusta ja palveluita koskevat tarpeelliset tiedot Operaattorin ylläpitämään tietokantaan. Tiedot tallennetaan perusteeksi laskutukselle ja kirjanpidolle, sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä tilastollisista syistä. Operaattori on oikeutettu tallentamaan ja käyttämään tallennettuja tietoja myös markkinointitarkoituksiin, ellei Asiakas ole tätä erikseen kieltänyt. Operaattorilla on oikeus luovuttaa tallennettuja tietoja myös muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille suoramarkkinointitarkoituksessa, ellei Asiakas ole tätä erikseen kieltänyt. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella kieltää suoramarkkinointi itselleen. Asiakkaalla on oikeus häntä koskevien tietojen tarkistamiseen henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

11. Häiriöt ja keskeytykset
Mikäli maksullisten ohjelmapalvelujen tarjonnassa tapahtuu Operaattorista riippuvia katkoksia tai näissä ilmenee olennaisia häiriöitä, Asiakkaalla on oikeus saada hyvitys sopimuksen mukaisista maksusta suhteessa katkoksen tai häiriön kestoon. Hyvitys lasketaan siitä ajankohdasta eteenpäin, kun Asiakas on ilmoittanut viasta Operaattorille. Hyvityksen lisäksi Asiakkaalla ei ole oikeutta lisäkorvauksiin häiriöiden tai keskeytysten perusteella. Häiriöistä tai keskeytyksistä suoritetaan hyvitys ainoastaan, mikäli määrä yhteensä tiettynä kuukautena ylittää neljä (4) euroa. Hyvitystä ei kuitenkaan suoriteta, mikäli vika tai häiriö on aiheutunut satelliittivastaanottimesta, jota Operaattori ei ole hyväksynyt, katkos tai häiriö johtuu väärin suoritetusta asennuksesta tai Asiakkaan muusta tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä.

12. Vastuunrajoitus
Operaattori ei korvaa häiriötä tai vahinkoa, joka johtuu lakosta, tulipalosta, ilmakehän häiriöistä tai muusta ylivoimaisesta esteestä, ohjelmayhtiön puutteellisista lähetyksistä taikka muista sellaisista seikoista, joihin Operaattori ei voi vaikuttaa ja joita Operaattorin ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon ja joiden seurauksia Operaattori ei kohtuudella ole voinut välttää tai estää.

13. Tekijänoikeus
Asiakas vastaa siitä, ettei hän itse tai kukaan muukaan, joka käyttää ohjelmaa, palveluja tai Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti annettua laitteistoa, käytä näitä muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöönsä tai muutoin käytä ohjelmaa, palveluja tai laitteistoa sopimuksen tai yleisten ehtojen vastaisesti. Edellisen kappaleen vastainen toiminta katsotaan aina olennaiseksi sopimusrikkomukseksi. Operaattorilla on oikeus turvata oikeutensa muun muassa tekemällä kyseisissä tapauksissa Asiakkaan käytössä oleva Kortti (ja muu laitteisto) käyttökelvottomaksi. Asiakas on velvollinen korvaamaan Operaattorille edellisessä kappaleessa tarkoitetun menettelyn aiheuttaman vahingon. Korttia saa käyttää vain niiden ohjelmakanavien ja palvelujen yksityiseen vastaanottamiseen, jotka sisältyvät Asiakkaan voimassaolevaan tilaukseen Operaattorilta. Asiakas hyväksyy sen, että tämä Ohjelmatilaussopimus oikeuttaa lähetysten ja palveluiden vastaanottamiseen ainoastaan Suomessa ja että Korttia ei saa käyttää Suomen ulkopuolella. Korttia ei myöskään saa käyttää lähetysten tai muiden palveluiden vastaanottamiseen useammassa kuin yhdessä taloudessa.

14. Vastuu ohjelmapalveluiden tarjonnasta
Ohjelmayhtiöiden tekemät ratkaisut, toimintojen muuttaminen ja muuttuminen sekä lakkaaminen ovat seikkoja jotka ovat Operaattorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Siten Operaattori ei vastaa yksittäisen ohjelmapalvelun tai kanavan sisällöstä tai muuttumisesta. Operaattori vastaa kuitenkin siitä, että Operaattorin tarjoama Peruspaketti säilyy muuttumattomana sopimuskauden sekä siitä, että ohjelmistotarjonta säilyy muilta osin monipuolisena sekä sopimuksen solmimishetkeen verrattuna vastaavan tasoisena. Operaattori ei vastaa edellisessä kappaleessa todettujen muutosten Asiakkaalle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Operaattori vastaa siitä, että Asiakas voi vastaanottaa ne TV-kanavat ja interaktiiviset palvelut, jotka Ohjelmatilaussopimuksen tekohetkellä ovat valikoimassa edellyttäen että Asiakas käyttää Operaattorin hyväksymää satelliittivastaanotinta ja antenniasentajaa. Asiakas vastaa kaikista sopimuksen mukaisesti suoritettavista maksuista riippumatta siitä, pystyykö satelliittivastaanotin vastaanottamaan Operaattorin lähettämä signaalia, mikäli Asiakas käyttää muuta kuin Operaattorin hyväksymää satelliittivastaanotinta ja/tai antenniasentajaa. Tiedot Operaattorin hyväksymistä satelliittivastaanottimista saa jälleenmyyjiltä, Asiakaspalvelusta sekä osoitteesta http://www.viasat.fi.

15. Muutokset sekä sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Ohjelmatilaussopimusta tai sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle. Operaattorilla on oikeus siirtää sopimus, liitännäiset palvelut sekä näihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle.

16. Riidat
Operaattorin ja Asiakkaan väliset riidat tulee ensisijaisesti ratkaista sopimusteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, riita ratkaistaan Operaattorin tai vaihtoehtoisesti Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa erimielisyys suositusluontoisia ratkaisuehdotuksia antavan kuluttajavalituslautakunnan tai muun kuluttajaviranomaisen käsiteltäväksi.


Oy Viasat Finland Ab, Asiakaspalvelu - PL 3000, 40101 Jyväskylä Puh. (09) 424 99 999 (ark. 9-18) - Fax (09) 424 99 900 - http://www.viasat.fi

Sulje ikkuna